สสส.จังหวัดพิจิตรตรวจโครงการนำร่องชุมชนถนนปลอดภัยฯ แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนสู่ชุมชนอื่นอย่างยั่งยืน นางรติฬส พ่วงพร้อม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ลงพื้นที่เข้าตรวจติดตามโครงการนำร่องชุมชนถนนปลอดภัย ประชารัฐร่วมใจ ปฏิรูปกลไกการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ดังกล่าว

ซึ่งเป็นชุมชนตัวอย่างจากชุมชนนำร่องฯ 12 ชุมชน สำหรับชุมชนดังกล่าว ได้กำหนดจุดเสี่ยง/จุดอันตรายที่เป็นจุดหลัก คือ 4 แยกบริเวณที่พักสายตรวจตำบลท่าฬ่อ หมู่ที่ 5 ซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างจากแยกปกติ โดยแยกนี้มีจุดตัดที่มีลักษณะเป็นทางโค้ง ไม่มีสัญญาณไฟจราจร ทำให้บดบังรถฝ่ายตรงข้ามที่กำลังวิ่งสวนทางมา ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ รวมไปถึงการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินได้ ซึ่งทางผู้นำท้องที่และคนในชุมชน ได้บูรณาการแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยการนำถังน้ำมัน 200 ลิตร มาพ่นด้วยสีสะท้อนแสง เตรียมนำไปติดตั้งเป็นฐานของป้ายเตือนต่างๆ ตามแนวทางโค้งบริเวณก่อนถึงแยกดังกล่าว เพื่อให้เกิดการชลอความเร็ว นอกจากนี้ที่ผ่านมา คณะทำงานตรวจติดตามโครงการนำร่องชุมชนถนนปลอดภัยฯ ได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการนำร่อง ชุมชนถนนปลอดภัยฯ เพื่อให้คำแนะนำ และให้คำปรึกษาแก่ชุมชนนำร่องไปแล้วทั้ง 12 ชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนา เสริมสร้างกลไกการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ให้สามารถขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามแนวทางที่กำหนด ตลอดจนการบูรณาการประสานการทำงานร่วมกันกับภาคีเครือข่าย ในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth